Prenechanie


Prenechanie

Nadace Priapo dosahuje svých cílů v souladu s jasnými, přesnými a transparentními pravidly, poněvadž se soustředí na organizaci a manažerské aktivity, rozhodla se nechat se inspirovat “Úmluvou o právech dítěte”, “Chartou hodnot” a “Etickým financováním”.

ČO ZANECHAŤ PRIAPU

  • Peňažnú čiastku, cenné papiere, akcie, investičné fondy

  • Hnuteľný majetok, ako napr umelecké diela, šperky nábytok

  • Nehnuteľnosti ako byt, pozemok, budova

  • Celý majetokźivotnú

  • Poistku

 

AKO NAPÍSAŤ ZÁVET

  • Závet môže byť napísaný kedykoľvek

  • Vždy ho môžete upraviť, zrušiť alebo nahradiť iným, bude platný až pri zahájení dedického konania.

  • Závet môže byť napísaný ručne alebo formou verejnej listiny (napísaný notárom pri prítomnosti svedkov)